زهرا فقیه میرزایی

حوزه تخصصی: فرهنگ

زهرا فقیه میرزایی

- برنامه های فعلی: فرهنگ مردم
- برنامه هایی مهم در رادیو: چراغستان، غزل های بارانی، سیرم ز عشق، قلب و قلم، ایران در گذر زمان، پیك و پیام، از قاف تا قاف، نگاه روز، گنج رمضان، آینه دار قم، سرودهای محلی، از كعبه تا آسمان، یكی مثل هیچكس
- موفقیت ها و دستاوردها: برگزیده شدن در جشنواره های رادیو ( هم بخش بین الملل و هم بخش داخلی)، رسانه و كتاب بیش از 5 بارو برنامه های محرم (بیش از 2 بار)، نگاه روز برگزیده برنامه های داخلی زنده رادیویی، برنامه ویژه كتاب و كتابخوانی بیش از 5 بار، برگزیده شدن برنامه چراغستان

دسترسی سریع