نهادهای حاکمیتی برای هدایت نخبگان باید برنامه های مدونی تدوین کنند

حسین بختیاری معاون تجاری سازی امور پارک ها و مراکز رشد سازمان تجاری سازی و فناوری جهاد دانشگاهی، در برنامه «رهاورد» از چگونگی حمایت و بهره برداری از توان و پتانسیل جوانان نخبه سخن گفت.

1397/06/11
|
09:21

حسین بختیاری معاون تجاری سازی امور پارک ها و مراکز رشد سازمان تجاری سازی و فناوری جهاد دانشگاهی، در برنامه «رهاورد» از چگونگی حمایت و بهره برداری از توان و پتانسیل جوانان نخبه سخن گفت.

دسترسی سریع