قرار بی قراران هر روز از ساعت 2:30 الی 4 به مدت 1:30

رادیو ایران

قرار بی قراران

به اندازه وسعمان، کودکان کار را دریابیم

کودکان کار و روایتی از دختری 15 که دست فروشی می کند

موضوع برنامه: کودکان کار و روایتی از دختری 15 که دست فروشی می کند

1396/03/24
|
07:30
دسترسی سریع
قرار بی قراران