قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

ترتیل قرآن کریم جزء بیست و هفتم

با صدای استاد مرحوم منشاوی

ترتیل قرآن کریم
جزء بیست و هفتم با صدای استاد مرحوم منشاوی

1399/03/01
|
05:02
دسترسی سریع
قدر قرآن