رادیو ایران امین تولیدكنندگان و سرمایه گذاران در پویش حامیان مردمی تولید

«پشت صحنه» و گفت و گو با عوامل دو برنامه «نمودار» و «خاص باشید».

رادیو ایران به عنوان صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو ملی از ابتدای سال بر اساس سیاست های معاونت صدا، تدابیری را جهت رونق تولید اندیشیده است
راه اندازی پویش حامیان مردمی تولید (حمت) از جمله این اقدامات بوده و در برنامه های مختلف از جمله «نمودار» و «خاص باشید» به شكلی ویژه به آن پرداخته است.
رادیو ایران در قالب «پشت صحنه» با تهیه كننده و دیگر عوامل دو برنامه «نمودار» و «خاص باشید» گفت و گو كرده است.
در ادامه می بینید.

1398/11/08
|
14:11
دسترسی سریع