عاطفه بنایی

حوزه تخصصی: تهیه کننده

تهیه کننده

عاطفه بنایی (کارشناسی متولد سال1362)
سوابق و موفقیت ها »:

• سال 1381 ورود به سازمان
• از سال 1383 شروع تهیه کنندگی
• جشنواره نانو تهیه کننده برتر
• نفر سوم مشاغل پخش در بخش فیچر موسیقی
• تهیه کننده برنامه نمودار

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع