كبری دانه كار

حوزه تخصصی: تاریخ

كبری دانه كار

- برنامه های فعلی: تقویم تاریخ
- برنامه هایی مهم در رادیو : تقویم تاریخ به طور روتین ویژه برنامه های متعدد به مناسبت های مختلف در سال گذشته، چند برنامه روتین در سال های پیش مثل سراب و سلطه و غیره
- موفقیت ها و دستاوردها: تهیه كننده برتر در جشنواره داخلی رادیو / نویسنده برتر / برای سردبیری ویژه برنامه ماه نو در ماه مبارك رمضان تجلیل و قدردانی شده است

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع