کبری دانه کار

حوزه تخصصی: تاریخ

کبری دانه کار

- برنامه های فعلی: تقویم تاریخ
- برنامه هایی مهم در رادیو : تقویم تاریخ به طور روتین ویژه برنامه های متعدد به مناسبت های مختلف در سال گذشته، چند برنامه روتین در سال های پیش مثل سراب و سلطه و غیره
- موفقیت ها و دستاوردها: تهیه کننده برتر در جشنواره داخلی رادیو / نویسنده برتر / برای سردبیری ویژه برنامه ماه نو در ماه مبارک رمضان تجلیل و قدردانی شده است

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع