حسین معصومی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

حسین معصومی

حسین معصومی(كارشناسی ارشد متولد سال1361) :

• از سال 1384 كارمند هماهنگی و وارد سازمان و رادیو ایران و سال 1388 تهیه كننده
• سیزدهمین جشنواره بین المللی صدا نفر اول بخش PSA 2016 ABU
• جشنواره پیر غلامان حسینی سال 94 نفر اول تهیه كنندگی
• جشنواره پیر غلامان حسینی سال 95 نفر اول تهیه كنندگی
• جشنواره كتاب سال 96 نفر اول تهیه كنندگی
• جشنواره ساخت ایران سال 95 نفر اول تهیه كنندگی
• سوگواره ابرات سال 95 نفر اول تهیه كنندگی
• جشنواره هیات سال 96 نفر اول تهیه كنندگی و ...
• تهیه كنندگی برنامه های سابق: صدای راهبران - مشرق احساس - چشم به راه – سرمشق
• تهیه كننده برنامه های فعلی : ایرانشهر - راه شب- به افق آفتاب

دسترسی سریع