بدعهدی اروپا و آمریكا 2 مورد در 1.8750 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع