اورانیوم 2 مورد در 0.2813 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع