از سرگیری تحریم های آمریكا 1 مورد در 1.7930 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع