از سرگیری تحریم های آمریكا 1 مورد در 1.3125 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع