راهی به آبادی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 22:05 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

راهي به آبادي

صدای روستایی ها هستیم

همه ما بارها این جمله را شنیدهایم كه ایران تاریخ دیرینه های دارد. كافی است سری به گوشه گوشه ایران بزنیم،تا متوجه شویم هر روســتایی ویژگیهای خاص خودش را دارد؛ طبیعت، معماری، آداب و رسوم مردم و...

1400/07/17
|
14:25
|

صدای آب، صدای زندگانی پیچ رادیو كه باز میشــود عباس سنجری گزارشگر پیشكسوت رادیو ایران با طمأنینه و آرامش خاصی در آن موقع شب با مخاطب خود صحبت میكند: دوستان برنامه »راهی به آبادی« همصدایی با شماســت. شنیدن كالم گرم و سخنان محبتآمیز شماست. این بار من عباس سنجری قصــد دارم به روســتای زیبای جلیزجنــد از توابع بخش مركزی شهرســتان فیروزكوه استان تهران سفر كنم تا ضمن دیدار و تهیه گزارشــی رادیویی در كنار روستاییان باشم. پای صحبت گرم آنها بشینم. گل بگیم و گل بشنویم و سعی بكنیم با این خوبان ارتباط عاطفی بسیار خوبی برقرار بكنیم. باید خدمتتان عرض كنم روستای ً با ما از طریق جلیزجند در مســیر تنگه واشی قرارگرفته است لطفا امواج برنامه»راهی به آبادی« با رادیوی ایران همراه باشید. رادیو ایران صدای روستا عباس موسایی سنجری )عباس سنجری( متولد سال 1338 است و از ســال 1360 بهعنوان گزارشــگر با رادیو ایران همكاری داشته اســت. او كه اول مهر ســال 1361 وارد رادیو شده از همان زمان، فعالیت حرفهای خود را در برنامههایی چون»راه شــب«، »ســام صبحبهخیر«، »وضعیت قرمز« و ... آغاز كرد. سنجری در زمانی كه نه اینترنت بوده نه موبایل، با مشقت خاصی همراه با دیگر همكاران خود، صدای جوانان برومند نظام را به گوش ملت رسانده است. او كه خود یادگاری از جنگ اســت و سال 1361 در منطقه عملیاتی فاو شیمیایی شده تا امروز جوایز متعددی را از جشنوارههای متعدد از آن خود ساخته است؛ كسب مقام اول در اولین جشنواره رادیو، مقام برتر در چهاردهمین جشنواره بینالمللی رادیو، انتخاب او در مقام سفیر سالمت از ســوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كسب مقام اول در جشنواره شهری، جشنواره كتاب و رسانه، جشنوارههای دفاع مقدس و همچنین جشنواره برنامههای منتخب رادیو ایران و جشنواره قصهگویی استان گلستان از نمونههای بارز آن است. این مجری و گزارشــگر پیشكســوت رادیو ایــران، میگوید: گزارشگری در»راهی به آبادی« كاری دلی و پر از عشق است. صبح ساعت هشت كه حركت كنید، بعد از طی مسیر 150 كیلومتری در بین استان تهران و مازندران وارد منطقهای كوهستانی بهعنوانمثال بابا یرده میشوید. بعد از 20 دقیقه در یك جاده سرباالیی صعبالعبور راهت را ادامه میدهی تا میرسی به سیاهچادری كه عزیزان عشایر در آن زندگی میكنند. این عشایر و كشــاورزان و باغداران آنقدر ً زبان من قاصر است كه از خوب، مهربان و باصفا هســتند كه واقعا محبــت آنها صحبت كنم. بالفاصله وقتی وارد شــدید، با احترام جمع میشوند، یك ســفرهای پهن میكنند آنچه دارند سر سفره میآورند از سرشیر و ماست و كشك گرفته تا دوغ؛ هرچه كه دارند میآورند و از شما پذیرایی میكنند. اینجاست كه من باید خودم را بهعنوان نماینده رسانه طوری مطرح بكنم كه آنها جذب بشوند و حرفهایشان را به گوش مســئوالن برسانیم. او ادامه میدهد: از چیزهایی كه خیلی برای من مهم است همین داشتن رادیوی بدون برق یا رادیوی باتری دار است. خیلی از عشایر خیلی از دامداران در بیابانها زندگی میكنند و اینها حتی در فصل ســرما برق و گاز ندارند و از مشكالتشان برای ما صحبت میكنند. یكی از مشكالتی كه در منطقه كوهستانی و صعبالعبور روستاهای فیروزكوه به چشم میخورد نداشــتن گاز، برق یا آب آشامیدنی است. این عزیزان به خاطر اینكه بتوانند چرخه اقتصاد كشورمان را به گردش دربیاورند كار میكنند و تالش میكنند و میكوشند با همه نارساییها و كمبودها بسازند، ولی آنچه وظیفه من عباس سنجری بهعنوان گزارشگر برنامه »راهی به آبادی« است، این است كه من میروم كنارشان مینشینم، بــا آنها صحبت میكنم، این صحبت گاهی با پدر و یك مادر پیر است، با كســی است كه مشــغول تهیه لبنیات است. كارآفرینی میكنند، گلیم و قالی میبافند. كاری را كه در چرخه كارشان هست، انجام میدهند. وقتی من صادقانه گزارش را بیاورم و گزارش پخش شــود. این عزیزان از طریق برنامه»راهی بــه آبادی« كه روی موج AM ردیف 558 كیلوهرتز پخش میشود، صحبتهایشان را گوش میدهند. خیلی اوقات شــده وقتی با این عزیزان صحبت میكنم، وظیفه خودم میدانم كه زنگ بزنم یا پیامك بفرســتم به فرماندار. میگویم آقای فرماندار امشب ساعت 05:22 شب بهطور مثال صدای روستای شاد دهند پخش میشود. صحبت اهالی منطقه كوهستانی بابا یرد پخش میشــود، گوش بدهید و توجه كنید كه اینها چه مشكالتی دارند. مگر چی از شما میخواهند؟ در بعضی جاها مثال جاده ناهموار است یا یكی از مشكالت مناطق مختلف بهویژه مناطق كوهســتانی این است كه این عزیزان از خدمات رفاهی و بهداشتی محروم هستند و اگر خداینكرده یك زن بخواهد زایمان كند شاید وسط راه هم خودش و هم نوزادش تلف بشود. لذا مسئوالن دستور میدهند در جاهایی خانه بهداشت بگذارند كه ما بتوانیم در مسیر مستقیم خودمان كار و تالش بكنیم تا بتوانیم آن بیمار را برسانیم به مقصد. بههرحال من میخواهم بگویم رادیو نقشی مهم دارد و من این افتخار را دارم كه روزبهروز در روستاها شنوندههای برنامه»راهی به آبادی« رادیو ایران را بیشتر و بیشتر میكنم. در بعضی از مواقع مسئوالن توجه ویژهای به رفع مشكالت نشان دادهاند و بعضیاوقات هم ممكن است نتوانند، ولی وظیفه و رسالت من است كه اعالم بكنم و خوشبختانه خیلی از جاها این اتفاقات افتاده است. بیماری كرونا كه همهگیر شــد ما به دیدار خیلی از عزیزان دستاندركار سالمت بهداشــت و خانههای بهداشت یا مكانهای تزریق واكسن رفتیم و گزارش گرفتیم و آنان خیلی از كار ما خرســند شدند. سنجری در خصوص گزارش از روستاها میگوید: من میخواهم بگویم كه این كار خیلی كار سختی است و شما ساعت هفت صبح ناشتایی نخورده در فصلهای مختلف ســال راه بیفتی و بروی و گزارش تهیه كنی. تا امروز این توفیق را داشته و توانستهام كه این گزارشها را بگیرم و این گزارشها خیلی خوب و موثر بوده است و خیلی از مخاطبان آن را دوست دارند. عكس در حین گزارش رادیویی او ادامه میدهد: گاهی شده برای تهیه گزارش به جایی رفتهام كه تا زانو پر از گلوالی بوده وپیرمردی در آنجا مشغول كار بوده است. باهاش مصاحبه كرده و عكس گرفتهام. یكی از كارهای قشنگی كه من انجام میدهم این است كه عكس میگیرم و مستند كار میكنم. ســنجری تصریح میكنــد: میتوانم بهجرئت بگویــم، یكی از برنامههای پرشنونده رادیو ایران برنامه»راهی به آبادی« است. او ادامه میدهد: خیلی از آدمها من را میشناســند از استاندار و فرماندار گرفته تا دهیار. چون بیش از 40 ســال است كه در رادیو كاركردهام.40 ســال عمر كمی نیســت و این توفیقی است كه با ً از این بابت خرسند هستم. مردم میتوانم ارتباط برقرار كنم و واقعا او خطاب به جوانانی كه میخواهند كار اجرا و گزارشــگری را ادامه بدهند میگوید: شما باید برای تهیه گزارش برای مردمی كار كنی كه ولینعمت ما هستند. وقتیكه عباس سنجری 200 كیلومتر راه میرود، میرســد به یك روســتا و میبیند كه عزیزانی هستند كه مشــغول كار هستند. همانجا میكروفون را میگیرد و برنامه تهیه میشود. سنجری میگوید: من عاشق كارم هستم. انسانی كه عاشق كارش باشد راههای سخت را طی میكند. او به تماسهایی كه گاهی حین تهیه گزارش مدیر شــبكه با او میگیرد اشاره میكند و میگوید: از اینكه مدیران شبكه با من تماس میگیرند و من را سر ذوق میآورند خیلی خوشحال میشوم. وقتی كسی مدیر خوبی داشته باشد بهطور یقین میتواند كار انجام بدهد. او در پایان خاطرنشان میكند: تقاضای من از مسئوالن رادیو این است كه در بعضی جاها آنتن نداریم و عزیزان صدای ما را نمیشنوند. خیلی از عزیزان ناراحت میشــوند و میگویند ما نمیتوانیم»راهی بــه آبادی« را گوش كنیــم. خواهش میكنم كاری كنید كه همه هموطنها بتوانند برنامه رادیــو ایران،بهویژه»راهی به آبادی« را در روستاها بشنوند. بیان ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری راضیــه حســینعلی، تهیهكننــده جوان برنامه»راهی به آبادی« كه افتخارات زیادی در جشــنوارههای بینالمللــی رادیو، آســیا - اقیانوسیه )ABU )نانو و جشنوارههای كشوری كسب كرده اســت، میگوید: این برنامه به معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری روستاها میپردازد. با توجه به اینكه روستاها در اقتصاد ما نقشی مؤثر دارند، ولی خیلی به آنها توجهی نمیشود ما در هر قسمت برنامه، روستایی را معرفی میكنیم. البته به خاطر شیوع ویروس كرونا این مهم محدود به اطراف استان تهران شده است، ولی قبل از همهگیری كرونا گزارشگر برنامه به همه روستاها اعزام میشد و گزارش میگرفت. او معرفی كشاورزان و دامداران موفق، همچنین افراد موفق روستاها، جاذبههای گردشگری، محصوالت و صنایعدستی و اشتغالزاییهایی ویژه روســتاها را از مهمترین اهداف برنامه میداند و میگوید: اگر روستاییان مشكلی داشته باشند، ما مشكل آنان را به مسئوالن انتقال ً از زمان شیوع ویروس میدهیم. حســینعلی تصریح میكند: اتفاقا كرونا، روســتاها خیلی خوب عمل كردهاند و خود روستاییان به هم كمك میكنند. آنان در زمان بروز مشكالت معیشتی یا بیماری به هم كمك میكنند واین همدلیها در روستاها وجود دارد و ما اینها را هم پوشش میدهیم. حسینعلی با اشاره به موضوع واكسیناسیون ادامه میدهد: خدمات خانههای بهداشت و آزمایشهایی كه انجام میدهند در روستاها رایگان است
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
راهی به آبادی