میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

معضلی به نام آلودگی هوا

مسعود زندی رییس مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست و پریچهر قزلباش مدیر کل نظارت بر اجرای استانداردهای معیارهای مصرف انرژی در برنامه میزبان توضیح می دهند

1396/10/12
|
10:27

موضوع: معضلی به نام آلودگی هوا، آسیب شناسی
کارشناس: دکتر مسعود زندی رییس مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست/ پریچهر قزلباش مدیر کل نظارت بر اجرای استانداردهای معیارهای مصرف انرژی

دسترسی سریع
میزبان