صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دکتر مهدی خانکه استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر در برنامه «کافه هنر» به بحث سهل نگاری موسسات آموزشی در یاددهی هنر خوشنویسی پرداخت و چرایی آن را مورد بررسی قرار داد.

دکتر مهدی خانکه استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر در برنامه «کافه هنر» به بحث سهل نگاری موسسات آموزشی در یاددهی هنر خوشنویسی پرداخت و چرایی آن را مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این خبر

  • دنیا به حوزه کودک توجه شایانی دارد

  • ادبیات کودک و نوجوان؛ طی سال های اخیر با انحراف هایی مواجه بوده است

  • انسان در دنیای جدید با بمباران اطلاعاتی روبرو است

  • دنیای مجازی برای شعر و شاعری، امر خجسته ای است

  • «کافه هنر»و وضعیت بازار موسیقی پاپ

  • بیان تاریخچه مطبوعات در «کافه هنر»

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کاف مثل کاغذ

  • میز واژه گزینی

  • حمایت از فرش ایرانی در برنامه ای رادیویی