کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

خوشنویسی هنر مکتوب اندیشه ها است

دکتر مهدی خانکه استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر در برنامه «کافه هنر» به بحث سهل نگاری موسسات آموزشی در یاددهی هنر خوشنویسی پرداخت و چرایی آن را مورد بررسی قرار داد.

1397/04/23
|
07:33

دکتر مهدی خانکه استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر در برنامه «کافه هنر» به بحث سهل نگاری موسسات آموزشی در یاددهی هنر خوشنویسی پرداخت و چرایی آن را مورد بررسی قرار داد.

دسترسی سریع
کافه هنر