نشانه «را»، گاهی با مفعول فاصله می گیرد

درست نویسی و درست گویی زبان فارسی در «صفحه من» ـ قسمت سوم

آیین سخن و پاسداشت زبان فارسی در رادیو ایران؛

قسمت سوم
دکتر اسماعیل امینی مدرس دانشگاه و شاعر

باهم این بخش را می شنویم:

1397/08/15
|
14:37
دسترسی سریع