صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

اقتصاد سبز و آسیب شناسی

موضوع برنامه: اقتصاد سبز و آسیب شناسی
کارشناسان: مهندس امیر فاتح وحدتی معاون دفتر توسعه پایدار، آمار، اقتصاد محیط زیست، خانم مهندس یزدی فعال در حوزه کسب و کار اقتصاد سبز و دکتر محبوبه زارع زاده دبیر کمیسیون آب، محیط زیست اقتصاد سبز اتاق ایران

مرتبط با این