صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تفسیر برخی از آیات سوره مبارکه قصص

موضوع برنامه به رنگ خدا: تفسیر برخی از آیات سوره مبارکه قصص
در دنیای امروز؛ مردم به جای آنکه در اندیشه رشد و توسعه خود باشند تلاش می کنند دیگران را به زمین افکندند؛ باید گفت این روش، روش پسندیده ای نیست. اگر هر یک از ما پلی باشیم برای دیگران همه باهم می توانیم به پیشرفت و توسعه دست یابیم.

مرتبط با این