عندلیب پنجشنبه از ساعت 22:05 به مدت 55

در موسیقی مذهبی هیگونه ممیزی وجود ندارد

آسیب شناسی تولید آواها و نواهای آیینی و مذهبی

موضوع: آسیب شناسی تولید آواها و نواهای آیینی و مذهبی
کارشناس: علیرضا امینی کارشناس حوزه موسیقی

1396/08/01
|
07:38
دسترسی سریع
عندلیب