صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

قانون ممنوعیت بکارگیری واژه های بیگانه

پرویزی معاون گروه های واژه گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب پارسی در برنامه «کافه هنر» قانون ممنوعیت بکارگیری واژه های بیگانه پرداخت.

مرتبط با این