صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 60 دقیقه

مجوز آموزشگاه های سینمایی و روند آموزشی اینگونه موسسات

علیرضا صدرالدینی مدیرکل دفتر مطالعات و دانش سینمایی و سمعی بصری در برنامه «کافه هنر» از مجوز آموزشگاه های سینمایی و روند آموزشی این موسسات گفت.

مرتبط با این