صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

استفاده صحیح از واژگان ساده پارسی

کارشناس: شیما شریفی عضو واژه گزینی زبان و ادب پارسی

مرتبط با این