صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

معادل سازی واژگان غیر فارسی

موضوع: معادل سازی واژگان غیر فارسی
کارشناس: شیما شریفی عضو واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی

مرتبط با این