صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دکتر قاسم پور،رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی در گفتگو با «کافه هنر»

رادیو ایران درباره ی این اشتباه توضیح می دهد.

مرتبط با این