صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

26 مهر، تهران میزبان صاحبان اندیشه

موضوع: جزئیاتی از مراسم بزرگداشت زنده یاد دکتر بدرالدین کتابی ادیب و مترجم برجسته
کارشناس: کاوه خورابه مدیر پژوهشی انجمن آثار مفاخر فرهنگی ایران

مرتبط با این