صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

انتخابات و حضور همیشگی

موضوع برنامه ایرانشهر: سواد رسانه ای برای همه انسان ها نیازی مهم تلقی می شود
کارشناس: دکتر شریفی یزدی جامعه شناس

مرتبط با این