ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 به مدت 110

آیا در ذهن اطرافیان ماندگار شده اید؟

شما اگر مهمان تاکسی رادیویی ایرانشهر بودید چه پاسخی می دادید؟

این یک تاکسی رادیویی است که موضوعات مختلف را با شما مطرح می کند.
مهدیه پهلوانی این بار از مسافر تاکسی رادیویی می پرسد که آدم هایی که در ذهن ماندگار می شوند چه ویژگی دارند و اساسا آیا در ذهن اطرافیان ماندگار شده اید؟
این بخش را با هم می شنویم :

1398/02/04
|
09:02
دسترسی سریع
ایرانشهر