ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 به مدت 110

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

شما اگر مسافر تاکسی رادیویی ایرانشهر شوید چه پاسخی برای این شعر دارید؟

تاکسی رادیویی برنامه ایرانشهر این بار شعری را دستمایه سوال خود از مسافران تاکسی قرار داده که با واکنش جالب مسافران تاکسی همراه شد.
شعری است که می گوید تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد ...
پاسخ های شما در تاکسی رادیویی جالب بود با هم این بخش را می شنویم :

1397/10/25
|
07:25
دسترسی سریع
ایرانشهر