صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رک گویی باید با لحن مناسب بیان شود

موضوع: آداب و اصول رک گویی
کارشناس: دکتر فرنقی زاده روانشناس

مرتبط با این