صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

سینمای ایران، چقدر مسائل روز اجتماعی را بازتاب می دهد؟

سینمای ایران، سینمای ایران، چقدر مسائل روز اجتماعی را بازتاب می دهد؟
کارشناس: پوران درخشنده کارگردان سینمای ایران

مرتبط با این