صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

فیلم های تولیدی بیشتر از حد ظرفیت موجود است

موضوع: پنج دفتر سینمایی عهده دار سینمای ایران هستند/ فیلم های تولیدی بیشتر از حد ظرفیت موجود است
کارشناسان: علیرضا سرتیپی مدیرعامل موسسه فیلمیران و امیر حسین شریفی تهیه کننده فیلم سینمایی «آوازهای سرزمین من»

مرتبط با این