صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی و روشهای جایگزینی آبیاری سنتی

موضوع: مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی و روشهای جایگزینی آبیاری سنتی
کارشناس: علیرضا آراستی مدیر بخش بهره بداری از شبکه آبیاری و زهکشی شرکت مدیریت منابع آبی کشور

مرتبط با این