صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

آمریکا از درون جامعه نیز دچار تهدید است

موضوع برنامه: حوادث داخلی آمریکا و افول قدرت این کشور در حوزه بین الملل /
کارشناس: سید جوادهاشمی پژوهشگر مسائل آمریکا / دکتر بهرامی کارشناس

مرتبط با این