صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

ملیتروپیک، فرآورده ای که بدون عوارض، موجب آرامش می شود

موضوع: ساخت اولین گیاه دارویی برای درمان بیماری آلزایمر
کارشناس: دکتر شمس علی رضا زاده رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

مرتبط با این