صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

خستگی گرمایی اگر کنترل نشود، حمله گرمایی به دنبال دارد

موضوع: فصل تابستان و علایم گرما زدگی
کارشناس: بروجردی پرستار و مددکار

مرتبط با این