صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

جهاد دانشگاهی طی این سال ها چقدر توانسته بانی و مولد علم در تمام حوزه ها باشد؟

دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی در برنامه «رهاورد» رادیو ایران به بررسی عملکرد جهاد دانشگاهی در طول این سال ها پرداخت.

مرتبط با این