صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

طراحی دستگاه تولید برق از توسط هوا مهندسان دانشگاه MIT

«سیامک اشک» ریز کارشناس مهندسی تاسیسات و پژوهشگر دانش، در برنامه «رهاورد» جزئیات طراحی دستگاه تولید برق از هوا در آمریکا، شرح داد.

مرتبط با این