صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

واحد جیرفت دانش اموزان را رایگان با تکنیک های جدید آشنا می کند

کارشناس: کیان پیشکار مدیر کل پژوهش دانشگاه جیرفت

مرتبط با این