صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

تاثیر مخرب دخانیات بر سلامت فرد و جامعه

کارشناس: دکتر هومن شریفی قائم مقام مرکز تحقیقات و پیشگیری و کنترل دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مرتبط با این