صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

دانش هوا و فضا و نکاتی درباره آن

کارشناس: منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی ایران

مرتبط با این