صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

بی توجهی اگر بیشتر از حد معمول باشد باید به پزشک مراجعه کرد

موضوع: بی توجهی کودکان به کلاس / علل و عوامل
کارشناس: دکتر محمد بهشتیان روانشناس

مرتبط با این