صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

فناوری استخراج هیدروژن از دریا به روش نانو و جزئیات آن

موضوع: فناوری استخراج هیدروژن از دریا به روش نانو و جزئیات آن
کارشناس: سیامک اشک ریز مهندس تاسیسات

مرتبط با این