صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

این طرح برای مناطق کم جمعیت بسیار مناسب است

موضوع: طرح تصفیه فاضلاب شهری بدون مصرف انرژی
کارشناس: سیامک اشک ریز مهندس تاسیسات

مرتبط با این