صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

موضوع: روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی
کارشناس: خرد پژوه مدیر خانه ریاضی اصفهان

مرتبط با این