صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

در دنیای امروز چگونه می توان آسان به کتاب دست یافت

موضوع: کاربردر فناوری های کتاب خوان
کارشناس: خنجری مروج علم

مرتبط با این