صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 تا 14:00 به مدت 30 دقیقه

شخصی آرام، ورزیده؛ اما اهل مطالعه و تفکر

موضوع: نگاهی به زندگی شهید حسن آبشناسان
کارشناس: افشین آبشناسان فرزند شهید حسن آبشناسان

مرتبط با این