سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

آثار خوبی به دستمان رسیده است

جشنواره ملی چادرهای آسمانی و جزئیات آن

کاهه مدیر کل آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا و دبیر کمیته هنری جشنواره ملی چادرهای آسمانی در برنامه «سلام ایران» شنوندگان را به ارائه جزئیات جشنواره ملی چادرهای آسمانی پرداخت.

1397/04/20
|
07:33
دسترسی سریع
سلام ایران