صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

پیگیری دغدغه های مردم در سلام ایران بخش انعکاس

عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش انعکاس سلام ایران رادیو ایران توضیح می دهد

مرتبط با این