سخنرانی رئیس جمهور سخنرانی رئیس جمهور از ساعت - به مدت 30

رادیو ایران

سخنراني رئيس جمهور

دسترسی سریع
سخنرانی رئیس جمهور