از راست نظام 29 فروردین از ساعت 19:05 به مدت 15

رادیو ایران

از راست نظام

از راست نظام

فعالیت های ارتش در زمینه خودکفایی نظامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 29 فروردین

ساعت پخش برنامه: 19:05

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
از راست نظام