به افق نور 3 فروردین از ساعت 12:15 به مدت 75

رادیو ایران

به افق نور

به افق نور

برنامه اذانگاهی رادیو ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 3 فروردین

ساعت پخش برنامه: 12:15

مدت برنامه:75

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
به افق نور